Sinds november 2019 is Noorderwind een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit David de Jong (voorzitter), Sietske Dijkema (Penningmeester), Tjeerd Leistra (Secretaris). Wil je contact opnemen met het bestuur dan kan dat via de secretaris: secretarisnoorderwind@gmail.com

Beleidsplan

Stichting Noorderwind

Inleiding

Stichting Noorderwind is opgericht in de fase waarin de jongerenactiviteiten van Noorderwind een omvang kregen waarbij verantwoordelijkheidsaspecten op het terrein van organisatie, financiën aansprakelijkheid en beleid volgens de toenmalige organisatoren nog beter geregeld konden worden. De stichting is opgericht conform oprichtingsdocument zoals notarieel vastgelegd door Notaris Smid te Zuidhorn met vermelding van nummer 41489TS op 19 november 2019.

De focus van Stichting Noorderwind is de uitvoeringsorganisatie Noorderwind optimaal te ondersteunen, te adviseren en zo bij te dragen aan het realiseren van geslaagde jongerenkampen die op een verantwoorde manier worden georganiseerd.

Termijn

Iedere 3 jaar zal dit beleidsplan, dat is opgesteld in 2020, worden geëvalueerd en geactualiseerd voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Missie, visie

De drijfveer voor Stichting Noorderwind is het christelijke geloof en de overtuiging dat jongerenkampen een belangrijke bijdrage leveren in de geloofsontwikkeling van jongeren.

Deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, geloofsgesprekken, gebed, zang, sport en spel, geeft een diversiteit aan positieve geloofs- en praktijkervaringen.

Doelstelling

Stichting Noorderwind heeft als concreet doel jongeren uit het noorden van Nederland te helpen enthousiast(er) te worden voor een leven met Jezus.

Strategie

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het jaarlijks organiseren van een event (kamp) voor jongeren;
  • Jongeren een plek te bieden waarin kan worden geoefend met leven in een relatie met Jezus;
  • Een stimulans zijn voor kerken om jongeren te leren leven als een discipel van Jezus.

Huidige situatie

Het jaar 2020 is het eerste jaar dat de Stichting in deze vorm actief is en sluit aan op de uitvoeringsorganisatie van Noorderwind die al enkele jaren op een aantal locaties jongerenkampen heeft georganiseerd. De actuele situatie is dat met name de crisis rondom Covid-19 een impact heeft op het al dan niet kunnen organiseren onder bepaalde randvoorwaarden van een jongerenkamp.

De ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft geleid tot de situatie dat de jongerenkampen een omvang hebben van circa 200 jongeren maximaal. De ontwikkeling en omvang van de kampen zal na ieder kamp worden geëvalueerd.

Activiteiten van de organisatie

Activiteiten van de Stichting:

  • Ondersteuning uitvoeringsorganisatie;
  • Het benaderen van sponsoren waaronder kerken, particulieren en bedrijven

Wat betreft de kerken gaat de aandacht breed uit naar de kerken in de drie noordelijk provincies.

Er worden bij het aanmelden van de jongeren geen voorwaarden opgelegd van een kerkelijke achtergrond. De aanmelding op zich impliceert al dat de jongere geïnteresseerd is in een jeugdevent waarin naast sport en spel juist ook de (persoonlijke) geloofsontwikkeling belangrijk is.

Werknemers

De Stichting werkt samen met de uitvoeringsorganisatie Noorderwind. Bij de uitvoeringsorganisatie zijn geen werknemers in dienst. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Financiën

Alle deelnemers betalen een bijdrage voor deelname aan het kamp. De Stichting probeert de kosten beperkt te houden. Voor ouders die het (volledige) bedrag niet kunnen betalen is er de mogelijkheid een regeling te treffen. Daarnaast is de Stichting deels afhankelijk van giften.

Het jaarverslag wordt uiterlijk 1 april van het volgende jaar op de website gepubliceerd

De bestuursleden verrichten vrijwillig en onbezoldigd hun bestuurstaken.

Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Mocht er een overschot zijn van een boekjaar dan zal dit opgenomen worden in de begroting van volgende jaar.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Noorderwind bestaat uit 3 personen:

Voorzitter                             David de Jong

Penningmeester                 Sietske Dijkema-Verbree

Secretaris                             Tjeerd Leistra

Organisatie

Contactgegevens Stichting Noorderwind:

Emailadres: secretarisnoorderwind@gmail.com

KvK nummer 7649255 met RSIN nummer 860634371

Aldus opgesteld door het bestuur op 11 augustus 2020 te Niekerk.