Sinds november 2019 is Noorderwind een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit David de Jong (voorzitter), Sietske Dijkema (Penningmeester), Tjeerd Leistra (Secretaris). Wil je contact opnemen met het bestuur dan kan dat via de secretaris: secretarisnoorderwind@gmail.com

Beleidsplan

Stichting Noorderwind

Inleiding

Stichting Noorderwind is opgericht in de fase waarin de jongerenactiviteiten van Noorderwind een omvang kregen waarbij verantwoordelijkheidsaspecten op het terrein van organisatie, financiën aansprakelijkheid en beleid volgens de toenmalige organisatoren nog beter geregeld konden worden. De stichting is opgericht conform oprichtingsdocument zoals notarieel vastgelegd door Notaris Smid te Zuidhorn met vermelding van nummer 41489TS op 19 november 2019.

De focus van Stichting Noorderwind is de uitvoeringsorganisatie Noorderwind optimaal te ondersteunen, te adviseren en zo bij te dragen aan het realiseren van geslaagde jongerenkampen die op een verantwoorde manier worden georganiseerd.

Termijn

Iedere 3 jaar zal dit beleidsplan, dat is opgesteld in 2020, worden geëvalueerd en geactualiseerd voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Missie, visie

De drijfveer voor Stichting Noorderwind is het christelijke geloof en de overtuiging dat jongerenkampen een belangrijke bijdrage leveren in de geloofsontwikkeling van jongeren.

Deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, geloofsgesprekken, gebed, zang, sport en spel, geeft een diversiteit aan positieve geloofs- en praktijkervaringen.

Doelstelling

Stichting Noorderwind heeft als concreet doel jongeren uit het noorden van Nederland te helpen enthousiast(er) te worden voor een leven met Jezus.

Strategie

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het jaarlijks organiseren van een event (kamp) voor jongeren;
 • Jongeren een plek te bieden waarin kan worden geoefend met leven in een relatie met Jezus;
 • Een stimulans zijn voor kerken om jongeren te leren leven als een discipel van Jezus.

Huidige situatie

Het jaar 2020 is het eerste jaar dat de Stichting in deze vorm actief is en sluit aan op de uitvoeringsorganisatie van Noorderwind die al enkele jaren op een aantal locaties jongerenkampen heeft georganiseerd. De actuele situatie is dat met name de crisis rondom Covid-19 een impact heeft op het al dan niet kunnen organiseren onder bepaalde randvoorwaarden van een jongerenkamp.

De ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft geleid tot de situatie dat de jongerenkampen een omvang hebben van circa 200 jongeren maximaal. De ontwikkeling en omvang van de kampen zal na ieder kamp worden geëvalueerd.

Activiteiten van de organisatie

Activiteiten van de Stichting:

 • Ondersteuning uitvoeringsorganisatie;
 • Het benaderen van sponsoren waaronder kerken, particulieren en bedrijven

Wat betreft de kerken gaat de aandacht breed uit naar de kerken in de drie noordelijk provincies.

Er worden bij het aanmelden van de jongeren geen voorwaarden opgelegd van een kerkelijke achtergrond. De aanmelding op zich impliceert al dat de jongere geïnteresseerd is in een jeugdevent waarin naast sport en spel juist ook de (persoonlijke) geloofsontwikkeling belangrijk is.

Werknemers

De Stichting werkt samen met de uitvoeringsorganisatie Noorderwind. Bij de uitvoeringsorganisatie zijn geen werknemers in dienst. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Financiën

Alle deelnemers betalen een bijdrage voor deelname aan het kamp. De Stichting probeert de kosten beperkt te houden. Voor ouders die het (volledige) bedrag niet kunnen betalen is er de mogelijkheid een regeling te treffen. Daarnaast is de Stichting deels afhankelijk van giften.

Het jaarverslag wordt uiterlijk 1 april van het volgende jaar op de website gepubliceerd

De bestuursleden verrichten vrijwillig en onbezoldigd hun bestuurstaken.

Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Mocht er een overschot zijn van een boekjaar dan zal dit opgenomen worden in de begroting van volgende jaar.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Noorderwind bestaat uit 3 personen:

Voorzitter                             David de Jong

Penningmeester                 Sietske Dijkema-Verbree

Secretaris                             Tjeerd Leistra

Organisatie

Contactgegevens Stichting Noorderwind:

Emailadres: secretarisnoorderwind@gmail.com

KvK nummer 76469255 met RSIN nummer 860634371

Aldus opgesteld door het bestuur op 11 augustus 2020 te Niekerk.

Jaarverslag 31 juli 2022 – 1 augustus 2023 van Stichting Noorderwind

Inleiding

Stichting Noorderwind is opgericht op 19 november 2019. Dit na een jarenlange periode waarop met vrijwilligers events voor de jongeren werden georganiseerd. 

De focus van Stichting Noorderwind is de uitvoeringsorganisatie Noorderwind optimaal te ondersteunen, te adviseren en zo bij te dragen aan het realiseren van geslaagde jongerenkampen die op een verantwoorde manier worden georganiseerd.

Concreet doel is jongeren uit het noorden van Nederland te helpen enthousiast(er) te worden voor een leven met Jezus onder andere door jaarlijks organiseren van een event (kamp) voor jongeren.

Events

Wij kijken dankbaar terug op twee geslaagde events gehouden op 9-11 september en 30 juni-2 juli 2023

Het event van 9-11 september was  het eerste event na coronatijd. Het was dan ook wat onzeker hoe groot de belangstelling zou zijn onder de jongeren. Gelukkig waren er voldoende jongeren die zich hebben opgegeven waardoor het een geslaagd event was voor de jongeren en ook financieel gedragen kon worden.

Het event van 30 juni-2 juli kon met dit goede resultaat vol vertrouwen worden opgepakt. Voor dit event was de belangstelling nog groter. In de balans zijn er meer meisjes dan jongens die zich opgeven, maar beide groepen zijn zeer enthousiast over de invulling van de events.

Met dankbaarheid stellen we vast dat de events zich over de belangrijkste onderdelen heel goed zijn verlopen:

Ongevallen

 • Er zijn geen incidenten of ongevallen geweest die vermeld moeten worden

Sociale veiligheid

 • De sociale veiligheid is gewaarborgd mede door de inzet van de grote groep leiders
 • Het uitvoeringsteam /kernteam heeft geen indicaties of meldingen ontvangen van individuele jongeren of ouders
 • Er zijn ook geen meldingen geweest van ouders waar het bestuur aandacht moet besteden

Geestelijke lijn

 • De jongeren zijn ieder op hun eigen manier aangehaakt op de geestelijke lijn als onderdeel van het programma van het event. Sport-  en spel momenten , groepsgesprekken, stille tijd en de muzikale omlijsting en (praise) liederen  (muziekband uit ten Boer) ondersteunen dit.
 • Gods zegen en de werking van Zijn Geest zijn ervaren tijdens de events

Als bestuur zijn wij ervan overtuigd dat deze events als positieve ervaring meegaan in de levens van deze jongeren en doorwerkt in hun persoonlijke ontwikkeling en een bouwsteen is voor hun geloofsbeleving.

Sponsoring en giften

Voor sponsoring zijn kerken benaderd. Er is een sponsorbrief gestuurd naar ouders van kinderen die bij eerder georganiseerde kampen mee zijn geweest. Vrijwillige bijdragen van leiders is gevraagd. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage van circa € 5.000,- . Dit is een mooi en belangrijk resultaat.

Contact bestuur en uitvoeringsorganisatie

Er is in op regelmatige basis contact tussen het bestuur en de uitvoeringsorganisatie van Noorderwind. Bij de overleggen van Noorderwind is veelal 1 bestuurslid aanwezig.

Financieel verslag

Noot: Er is in dit boekjaar meer uitgegeven dan dat er binnengekomen is. Dit komt doordat een deel van de inkomsten van het kamp van 2022 geboekt is in het vorige boekjaar. De inkomsten en uitgaven van de kampen zijn redelijk in balans. Dit komt met name door giften van kerken en leiders. (In totaal ca. 5000 euro)

Vastgesteld op :  7 oktober 2023

Het bestuur:

David de Jong – voorzitter

Sietske Dijkema – penningmeester

Tjeerd Leistra – secretaris